Aitken Family
(c.1882?)

Bella Aggie George Willy Agnes Mary John Thomas Thomas